Dziecięce zabawy stolikowe

 

W Domu przebywa obecnie 45 dzieci w wieku 0d 0 do 12 lat, podzielonych na 3 grupy opiekuńczo-wychowawcze.

Wszystkie dzieci mieszkające w Domu im. J. Korczaka są chore i niepełnosprawne. Najczęściej występuje niepełnosprawność sprzężona, czyli złożona, podwójna lub wieloraka.

Dla każdego dziecka jego wychowawca, we współpracy ze specjalistami zatrudnionymi w placówce, opracowuje plan pomocy dziecku. W planie tym zawarte są cele długoterminowe i krótkoterminowe, które chcemy osiągnąć w pracy z dzieckiem.

Raz na pół roku, a w przypadku dzieci do 3 roku życia raz na 3 miesiące, odbywa się posiedzenie zespołu do spraw okresowej sytuacji dziecka. Na spotkania oprócz pracowników zaangażowanych w proces leczenia, rehabilitacji i wychowania dziecka zapraszani są goście z zewnątrz: przedstawiciele policji, sądu, szkolnictwa, powiatowych centrów pomocy rodzinie, ośrodków pomocy społecznej, a także rodzice, którzy nie zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej. W trakcie tych spotkań omawiana jest aktualna sytuacja dziecka: rodzinna, zdrowotna, omawiane są postępy dziecka w leczeniu i rehabilitacji, a także dokonywane są modyfikacje planów pomocy dziecku.

Stworzenie planu pomocy oraz spotkania zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dziecka mają na celu udzielenie jak najbardziej efektywnej pomocy dziecku, pozwalają usystematyzować oraz wybrać najlepsze metody pracy z dzieckiem.

Wśród chorób, z którymi przychodzą do nas wychowankowie, możemy wyróżnić między innymi:

 •  Mózgowe Porażenie Dziecięce - czyli zespół niepostępujących zaburzeń czynności ośrodkowego układu nerwowego.
 • Zespół Downa - zespół wad wrodzonych spowodowanych obecnością dodatkowego chromosomu 21.
 • Sekwencja Pierra - Robina - zespół wad wrodzonych twarzoczaszki, polegających na niedorozwoju żuchwy, często również ucha zewnętrznego oraz rozszczep podniebienia (miękkiego i twardego) i zapadanie języka.
 • FAS - Alkoholowy Zespół Płodowy - powstaje w wyniku wpływu alkoholu na płód.
 • zespół Dandy - Walkera - wrodzona wada mózgu. Anomalie obejmują móżdżek i wypełnione płynem przestrzenie wokół niego.
 • zespół Treachera -Collinsa - zespół wad wrodzonych o podłożu genetycznym wywołany przez mutację chromosomu 5.
 • artrogrypoza - wrodzona sztywność stawów,
 • zespół nabytego niedoboru odporności - schorzenie układu immunologicznego spowodowane zakażeniem retrowirusem HIV,
 • wodogłowie - nadmierne gromadzenie płynu mózgowo - rdzeniowego w obrębie komór mózgowia.
 • przepuklina oponowo - rdzeniowa - wada wrodzona polegająca na niedorozwoju tylnej części kanału kręgowego oraz rdzenia.
 • niedoczynność tarczycy - niedobór hormonu tarczycy, prowadzący do spowolnienia procesów metabolicznych,
 • upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim,
 • padaczka
 • pęcherz neurogenny
 • wady wrodzone serca,
 • niedosłuch,
 • wady wzroku, w tym zez, niedowidzenie,
 • wady zgryzu,
 • deformacje końsko - szpotawe stóp - wada wrodzona polegająca na utrwalonym zgięciu podeszwowym stopy i przywiedzeniu przodostopia.

Wymienione wyżej choroby, zaburzenia i niepełnosprawności dzieci to tylko część, jaka u nich występuje. Dlatego ważne jest działanie zespołowe (interdyscyplinarne) w leczeniu i rehabilitacji mieszkańców Domu im. J. Korczaka.