Dom im. J. Korczaka

Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna w Gdańsku

  1. Abrahama 56

80-307 Gdańsk

tel. (58) 552-30-40

 

ogłasza nabór na stanowisko: specjalista ds. personalnych

oferta zatrudnienia na stanowisko: specjalista ds. personalnych z dnia 12.04.2022r.

 

Nazwa i adres jednostki:

Dom im. J. Korczaka

Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna w Gdańsku

ul. Abrahama 56, 80-307 Gdańsk

tel. (58) 552-30-40

Stanowisko:

Specjalista ds. personalnych

Wymagania niezbędne:

Ukończenie

1.     studiów wyższych (licencjackie lub magisterskie) na kierunku administracja, ekonomia, prawo lub innym uzupełnione odpowiednimi studiami podyplomowymi

2.      szkoły średniej lub pomaturalnej o specjalności technik administracji, administracja biurowa lub podobne

Wymagany staż pracy minimum 4 lata (w przypadku ukończenia studiów wyższych) oraz 5 lat (w przypadku ukończenia szkoły średniej)

Wymagania dodatkowe:

Wiedza z zakresu prawa pracy, znajomość kadrowych programów komputerowych oraz Microsoft office

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1.     Prowadzenie spraw pracowniczych:

  • prowadzenie akt osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • przetwarzanie dokumentów związanych z przyjęciem, zwolnieniem i pozostałymi sprawami pracowniczymi
  • prowadzenie rocznej ewidencji czasu pracy pracowników,
  • planowanie i kontrola realizacji urlopów wypoczynkowych  i innych zwolnień z pracy,
  • obsługa programu PŁATNIK, w szczególności zgłaszanie zmian oraz wyrejestrowywanie z ubezpieczeń osób nimi objętych

2.     Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora Regionalnej Placówki Opiekuńczo - Terapeutycznej w Gdańsku dotyczących m.in. spraw kadrowych i innych procedur wynikających z konieczności właściwego funkcjonowania placówki.

3.     Wykonywanie spraw kancelaryjnych zgodnie z przyjętą Instrukcją kancelaryjną Domu, w tym:

§  przyjmowanie i przedkładanie Dyrektorowi Domu pism zastrzeżonych do jego wglądu lub podpisu,

§  ewidencjowanie pism z zewnątrz skierowanych do Domu,

§  rozdzielanie wpływów na poszczególne komórki organizacyjne,

§  wysyłanie korespondencji, przesyłek,

§  przyjmowanie i nadawanie faksów itp.,

§  udzielanie informacji interesantom,

§  sporządzanie pism bieżących.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

a) praca wykonywana na terenie Placówki,

b) obsługa sprzętu komputerowego, biurowego, praca na dokumentach,

Wymagane dokumenty:

a) CV

b) list motywacyjny

c) oświadczenie o niekaralności, posiadanym obywatelstwie, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych

d) kserokopia dyplomów potwierdzających posiadane wykształcenie

e) kserokopia świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie i staż pracy,

f) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na danym stanowisku

 

Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j Dz. U. z 2022r poz. 530)

 

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie dobrowolnie podanych danych osobowych zawartych w aplikacji

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście lub za pośrednictwem poczty na

adres:

Dom im. J. Korczaka

Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna w Gdańsku

ul. Abrahama 56

80-307 Gdańsk

z dopiskiem: „oferta zatrudnienia na stanowisko: specjalista ds. personalnych”

w terminie do dnia 6 maja 2022r. do godz. 15:45.

Decyduje data wpływu oferty do Placówki.

W przypadku dostarczenia danych osobowych innych niż wymagane w ogłoszeniu oraz nie załączenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie tych danych osobowych, będą one komisyjnie zniszczone. Osoby ubiegające się o zatrudnienie mają prawo do dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego www.bip.pomorskie.eu pod adresem http://www.pomorskie.eu/pl/bip/umwp/urzad/oferty_pracy/ oraz na stronie Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Gdańsku w zakładce „ogłoszenia”: https://korczak.gdansk.pl/ogloszenia/oferty-pracy

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Gdańsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Kadrach Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Gdańsku przez okres 7 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Dom im. J. Korczaka RPOT nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie okresu 7 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Gdańsku w kwietniu 2022r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, kształtuje się na poziomie poniżej 6%.